Jak tento komiks krůček po krůčku vznikal a jak se takový komiks vlastně tvoří

Nahlédnete do Fifinčiny kuchyně a spatříte Myšpulínovy vynálezy.

V muzeu je i místo na hraní, kreslení, prostor pro besedy, přednášky a minivýstavy.

Otevírací doba

LEDEN - BŘEZEN:

Pouze na objednání po dohodě termínu.

DUBEN - KVĚTEN:

sobota - neděle od 13:00 do 17:00 hod.

ČERVEN:

úterý - neděle od 13:00 do 17:00 hod.

ČERVENEC - SRPEN:

úterý - neděle od 10:00 do 17:00hod.

ZÁŘÍ:

čtvrtek - neděle od 13:00 do 17:00 hod.

ŘÍJEN - LISTOPAD:

sobota - neděle od 13:00 do 17:00 hod. 

PROSINEC:

Pouze na objednání

Po předchozí domluvě je možné navštívit muzeum i mimo otevírací dobu.

 

E-Mail: ctyrlistek@mksdoksy.cz

Tel.: 773 556 211

 

Chcete dostávat emailem informace o aktuálním dění v Muzeu Čtyřlístek? Napište email na ctyrlistek@mksdoksy.cz s textem AKTUALITY a vyčkejte na potvrzení. 

 

Aktuality

12.1.2017

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PRACOVNÍK MUZEA ČTYŘLÍSTEK

Ředitelka Městského kulturního střediska v Doksech vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice pracovníka muzea Čtyřlístku.

Místo výkonu práce: Doksy


Charakteristika vykonávané činnosti:

» zajištění chodu muzea Čtyřlístku

» ochrana sbírkových předmětů v muzeu Čtyřlístku

» zajištění programů a akcí v muzeu

» prodej suvenýrů

 

Zákonné předpoklady:

» státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky

»  dosažení věku 18 let

»  bezúhonnost

» výborná znalost českého jazyka

 

Kvali kační předpoklady:

» středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou je zaměření humanitní, pedagogické

 

Jiné požadavky:

» zkušenost s prací s dětmi » organizační schopnosti

 

» aranžérské dovednosti

» vyjednávací schopnosti a komunikační dovednosti, odolnost vůči stresu

» samostatnost a kreativita

» znalost cizího jazyka výhodou

» znalost práce na PC (MS Office)


Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

» přesné označení výběrového řízení

» jméno, příjmení a titul uchazeče

» datum a místo narození uchazeče

» státní příslušnost uchazeče

» místo trvalého pobytu uchazeče

» číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 

» datum a podpis uchazeče


Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

» strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

» výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

» ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 8. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě)

 

Druh pracovního poměru: na hlavní pracovní poměr
 

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody 

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 3. února 2017 do 12.00 hod.

 

Způsob podání přihlášky: 

písemně poštou nebo osobně na adresu: Městské kulturní stře- disko Doksy, Valdštejnská 251, 472 01 Doksy Obálku označte textem: 

„NEOTVÍRAT - Výběrové řízení muzeum Čtyřlístek“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto vý- běrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu.

Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o vrácení osobních dokladů, budou tyto po ukončeném výběrovém řízení protokolárně skartovány. 

 

Případné dotazy zodpoví Petr Hozák na telefonu 775 769 210 nebo e-mailu hozak@kulturadoksy.cz

 

PDF soubor výběrového řízení

zpět na seznam článků

kontakt

Tel.: Adresa.:
773 556 211 Valdštejnská 251, 472 01 Doksy